Polityka Prywatnosci

Szanuję Państwa prawo do prywatności jako właściciel Sklepu Internetowego oraz Administrator danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), niniejszym przedstawiam politykę prywatności obowiązującą w Sklepie Internetowym MonikaErdener.com.

Jednocześnie zgodnie z art. 13 RODO wykonuje obowiązek informacyjny.

ROZDZIAŁ I – DANE OSOBOWE KLIENTÓW

 1. Administratorem danych osobowych Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego MonikaErdener.com na zasadach określonych w niniejszej Polityce i Regulaminie Sklepu Internetowego MonikaErdener.com jest Erdener & Tryka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Niklowa 10, 81-154 Gdynia, Polska, KRS 0000880467, NIP 9581713573 REGON 38800890800000, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Możesz się z nami skontaktować: mailowo: shop@monikaerdener.com, telefonicznie: 509432091, drogą pocztową: Erdener & Tryka Sp. z o.o., MonikaErdener.com, ul. Niklowa 10, 81-154 Gdynia. Zwanym dalej Administratorem.
 2. Jako Administrator danych osobowych Sklepu Internetowego, Administrator dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych na zasadach określonych w RODO
 3. Administrator zapewnia wszystkim Klientom realizację uprawnień wynikających z RODO, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych, prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 4. Dane przekazywane przez Klientów w trakcie korzystania z Sklepu Internetowego mogą być wykorzystywane przez Administrator w następujących celach: realizacji Zamówień składanych przez Klientów oraz Umów Sprzedaży, w tym przekazanie Dostawcom dokonującym dostawy Produktów oraz podmiotom obsługującym systemy Mikropłatności (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta), realizacji Usług Elektronicznych, ewidencjonowania sprzedaży i Klientów Sklepu internetowego, kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych Zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych oraz Newsletterów, przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w celach podatkowych. 
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu określonym w ust. 4 powyżej wykorzystując dane osobowe w takie jak: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, NIP, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz RODO.
 6. Podanie danych Klienta w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia w Sklepie Internetowym jest dobrowolne. Jednakże zawarcie Umowy Sprzedaży i jej wykonanie przez Sprzedającego, nie jest możliwe bez podania przez Klienta danych osobowych.
 7. W celu korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego niezbędne jest założenie Konta lub złożenie Zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administrator oraz zaakceptowanie Regulaminu Sklepu Internetowego. 
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: dostawcom, w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub Zamówienia, podmiotom obsługującym system Mikropłatności (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta), urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. 
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonania Umowy Sprzedaży dla zamówionych Produktów.
 10. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 11. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): oznaczenia identyfikujące Klienta, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi Elektronicznej, informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usług Elektronicznych. 
 12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługują określone prawa, w tym: prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta w tym nieposiadającego Konta; prawo do sprostowania tych danych; prawo do usunięcia tych danych, prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych; prawo do przenoszenia tych danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych (danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów); prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda) – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO.
 13. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili Newsletterów. W takim przypadku Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep Internetowy celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez przesłanie maila na adres e-mail: office@monikaerdener.com. Przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji dane, przechowywane są na serwerach Administratora, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO. 
 14. Dane Klientów Sklepu Internetowego mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie maila na adres e-mail: office@monikaerdener.com. 
 15. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu Internetowego oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Kliencie jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO. 
 16. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z Sklepu Internetowego jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta, usunięciem Konta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.
 17. Wraz z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, Administrator danych osobowych usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu Konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia Zamówienia lub Umowy Sprzedaży czy też Usług Elektronicznych. 
 18. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Sklep Internetowy, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl).

ROZDZIAŁ II – KWESTIE TECHNICZNE

 1. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać inne dane. 
 2. Administrator wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Administrator może wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. 
 4. W celu zminimalizowania zagrożeń jakie wiążą się z nieuprawnionym dostępem do zbiorów danych osobowych dokładam starań, aby zapewnić właściwy poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych. Narzędzia, którymi się posługuję się zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa. 

ROZDZIAŁ III – INFORMACJA HANDLOWA

 1. Administrator deklaruję, iż dane osobowe Klienta nie zostaną wykorzystane w celach marketingowych bez wyraźnej zgody Klienta. W szczególności bez uprzedniego uzyskania takiej zgody nie będą wysyłała do Klienta żadne biuletyny, newslettery i czy też inne informacje handlowe.
 2. Dane osobowe Klientów mogą być wykorzystywane przez Administratora do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania newsletterów drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta zgody na takie przetwarzanie.
 3. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Klientowi wyłącznie za jego zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w celach innych niż niezbędne do świadczenia usług, Klient może zgłosić Administratora żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Takie żądanie zostanie uwzględnione przez Administratora niezwłocznie.
 5. Klient może odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: office@monikaerdener.com lub też pisemnie na Erdenr&Tryka Sp. z o.o. ul. Niklowa 10, 81-154 Gdynia. 

ROZDZIAŁ IV – USUNIĘCIE KONTA

 1. Rozwiązanie umowy lub cofnięcie zgodny na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie poprzez przesłanie maila o odpowiedniej treści na adres e-mail: office@monikaerdener.com lub też pisemnie na Erdenr&Tryka Sp. z o.o. ul. Niklowa 10, 81-154 Gdynia. 
 2. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje usunięciem Konta.
 3. Konto jest automatycznie kasowane po upływie 365 dni jego nieaktywności

ROZDZIAŁ V – KONTAKT

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu Sklepu Internetowego, Polityki Prywatności oraz korzystania ze Sklepu Internetowego prosimy kierować na adres poczty elektronicznej e-mail: office@monikaerdener.com, telefonicznie: 509432091 lub też pisemnie na Erdenr&Tryka Sp. z o.o. ul. Niklowa 10, 81-154 Gdynia. 

hot trend

NEW DISCOUNT

Lorem ipsum dolor sit amet, id pericula appe llantur eam, mea.

GIFT VOUCHERS

Lorem ipsum dolor sit amet, id pericula appe llantur eam, mea.

FREE DELIVERY

Lorem ipsum dolor sit amet, id pericula appe llantur eam, mea.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.

Inny kolor sukienki

  Ekspresowe szycie i wysylka

   Jak się mierzyć?

   Wykonanie poprawnych pomiarów, to bardzo ważny krok, dzięki któremu Twoja kreacja będzie idealnie dobrana do Twojej sylwetki.

   Jak się zatem zmierzyć, by mieć pewność, że otrzymasz perfekcyjnie dopasowany produkt?

   • Klatkę piersiową mierzymy na wdechu, na poziomie sutków.
   • Talię, wykonujemy pomiar na wysokości ok. 3-4 cm nad pępkiem.
   • Biodra mierzymy w ich najszerszym punkcie.
   • Podając swój wzrost, uwzględnij wysokość obcasa, który zamierzasz zestawić z zamawianą sukienką.

   Gwarantuję Ci, że stosując powyższe wskazówki zamówisz kreację idealnie dopasowaną do Twojego ciała. W razie jakichkolwiek wątpliwości, przed złożeniem zamówienia, skontaktuj się z działem obsługi klienta lub napisz do mnie na Facebooku czy Instagramie. Zawsze chętnie odpowiem na wszelkie Twoje pytania.

   Tabela rozmiarów

   INT
   XXS
   XS
   S
   M
   L
   XL
   EU
   32
   34
   36
   38
   40
   42
   Biust
   76 cm
   80 cm
   84 cm
   88 cm
   92 cm
   96 cm
   Talia
   63 cm
   65 cm
   68 cm
   71 cm
   74 cm
   78 cm
   Biodra
   85 cm
   89 cm
   93 cm
   97 cm
   100 cm
   104 cm